Masan báo lợi nhuận cả năm 2016 tăng 88,8%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN), doanh thu thuần kỳ này đạt gần 13.150 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ theo chuẩn kế toán Việt Nam đạt 944 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Cả năm 2016, doanh thu thuần của Masan đạt 43.297 tỷ đồng, tăng 41,4% so với năm 2015. Trong đó, mảng thực phẩm và đồ uống góp hơn 14.800 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,5%; mảng nông nghiệp tiêu dùng góp hơn 24.420 tỷ đồng, tăng 74%.

Lợi nhuận thuần pro forma sau khi cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại cả năm 2016 tăng trưởng 44,6% so với năm trước, đạt 4.540 tỷ đồng.

Tính theo chuẩn kế toán Việt Nam, lợi nhuận thuần của cổ đông công ty mẹ đạt 2.791 tỷ đồng, tăng 88,8%.

So với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông Masan đã thông qua, kết quả kinh doanh năm 2016 của tập đoàn này hoàn thành kế hoạch mục tiêu 42.000-45.000 doanh thu và vượt 40% kế hoạch lợi nhuận thuần.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư