Red Bull "Give you wings": Anything is possible Lưu

Chuỗi quảng cáo đầy cảm xúc của Red Bull trong chiến dịch marketing "Give you wings".

If you believe in something, anything is possible.

Nguồn: Brands Vietnam

Red Bull Give you wings: Anything is possible
28/10/2013
3,322 lượt xem