Giới thiệu

Là người điều hành của VTTEK, hi vọng được học hỏi kinh nghiệm tại BrandsVietnam

Liên hệ

Chức vụ

CEO | VTTEK Vietnam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client