Giới thiệu

Thử Thách Sáng Tạo Xã Hội Việt Nam (VSIC) là cuộc thi khởi nghiệp dành cho các bạn trẻ trên quy mô toàn quốc, nhằm tìm kiếm và hiện thực hóa những ý tưởng đổi mới sáng tạo thành những mô hình kinh doanh bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên