Giới thiệu

A dynamic Communication practitioner :)

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency