Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Co-founder & Executive Producer | Cheddar Asia

Marketing Side

Agency