Giới thiệu

Mục tiêu rõ ràng - Hành động chính xác - Thái độ tích cực

Liên hệ

Chức vụ

Phó trưởng phòng Marketing | EAS Vietnam

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client