Bài viết của Vân

Bán lược cho sư - Bài học marketing kinh điển "Bán lược cho sư" - Bài học marketing kinh điển
22/03/2014 Marketers giao lưu 6,394 2 thảo luận

Một công ty nọ muốn tuyển người bán hàng giỏi đã trao cho mỗi người trong hàng trăm ứng viên, 100 chiếc lược và đề nghị họ đến các chùa để bán lược cho sư. Cái oái oăm là ở chùa, sư đã xuống tóc, làm gì có nhu cầu sử dụng lược.

Đăng trang chủ