Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Content & Product Developer/Marketing Executive | BookOke

Marketing Side

Agency