Trương Thùy Duyên
Content Creative/Marketing Executive
Effective Sales Vietnam

Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Content Creative/Marketing Executive | Effective Sales Vietnam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency