Nguyễn Thành Trung
PR Marketing Executive
Adsota - Creative Marketing Agency

Giới thiệu

PR Specialist at Adsota - A Creative Marketing Agency

Liên hệ

Chức vụ

PR Marketing Executive | Adsota - Creative Marketing Agency

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency