Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Founder | OSD.VN

Marketing Side

Agency