Giới thiệu

Reputa là một công cụ Social Listening tại Vietnam, do Viettel phát triển. Reputa cung cấp giải pháp Social 360, lắng nghe chuyên sâu, nhằm giúp các Marketer phân tích chuyên sâu về các chiến dịch truyền thông, lắng nghe sức khỏe thương hiệu và nhiều chiến dịch lắng nghe khác.

Liên hệ

Marketing Side

Client