Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

PR Executive | EloQ Communications

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency