Marketer Phương
Lý Ngọc Phương

Content Manager
Brands Vietnam


PROFILE