Giới thiệu

Marketer thích trải nghiệm và chia sẻ giúp đỡ mọi người

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Manager | ATP Software

Marketing Side

Agency