Giới thiệu

Marketer thích trải nghiệm và chia sẻ giúp đỡ mọi người

FB: https://www.facebook.com/nguyenphong.atp

Hotline: 0935.636.433

Blog: nphong.com

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Manager | ATP Software

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency