Giới thiệu

1 Product Manager và Growth Hacker, Blog: pmlecuong.com

Liên hệ

Chức vụ

Product Manager | Bookoke

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client