Giới thiệu

Ghét chiến tranh, yêu hòa bình và thích nói shock người khác ^_^

Liên hệ

Chức vụ

Co-founder | Sổ tay Gọng Vó

Marketing Side

Client