Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Giám đốc | 5pMedia

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency