Giới thiệu

Chủ tịch Công ty NBN Media Trưởng khoa PR, Trường cao đẳng Việt Mỹ

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency