Giới thiệu

Là một người viết, trăn trở với từng con chữ, tìm kiếm giá trị của con chữ bị lấp đi sau những tấm hình.

Liên hệ

Marketing Side

Agency