Giới thiệu

Co-founder, CEO tại Hello Đại Học

Liên hệ

Chức vụ

CEO | HelloDaihoc.com

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client