Giới thiệu

SocialBeat cung cấp giải pháp Lắng nghe, Phân tích và Hỗ trợ xử lý Thông tin xã hội (bao gồm cả dữ liệu Mạng xã hội, Internet và Dữ liệu xã hội học). Qua đó, các doanh nghiệp có thể:
- Đánh giá sức khỏe thương hiệu
- Đánh giá hiệu quả chiến dịch
- Đánh giá phản ứng của thị trường với thương hiệu
- Theo dõi đối thủ cạnh tranh
- Xây dựng trung tâm giám sát, kiểm soát thông tin mạng xã hội

Liên hệ

Chức vụ

HCM Branch Manager | SocialBeat

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency