Mike Fromowitz
Chief Creative Officer
Ethnicity Multicultural Marketing & Advertising Inc

Giới thiệu

Mike Fromowitz là Đối tác Chiến lược và Giám đốc Sáng tạo (Chief Creative Officer) của của Ethnicity Multicultural Marketing + Advertising Inc – một agency về định vị thương hiệu và tương tác với người tiêu dùng trong bối cảnh “đa văn hóa” ngày nay trên thế giới. Các bài viết được chọn lọc và biên dịch từ blog cá nhân và quan điểm chia sẻ trên Tạp chí Campaign Asia.

Liên hệ

Chức vụ

Chief Creative Officer | Ethnicity Multicultural Marketing & Advertising Inc