Giới thiệu

Tôi là sinh viên năm hai trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Liên hệ