Giới thiệu

Làm nhân sự nhưng thích làm branding, marketing, hy vọng áp dụng được marketing trong nhân sự

Liên hệ