Giới thiệu

Đam mê Marketing. Muốn học hỏi được nhiều thứ hơn nữa.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Officer | Giày da Huê Phong

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client