Thảo luận của Ha

The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 1) The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 1)
05/07/2015 Quan điểm
"Với kinh nghiệm bản thân trong ngành marketing, trải qua nhiều công ty nước ngoài và công ty trong nước. Tôi nhận thấy, hầu hết tư duy của các vị đầu ngành trong nước có cái nhìn mission hơn là vision như các CEO của công ty ĐTNN. Họ thích nhặt..."