Giới thiệu

Chuyên viên kinh doanh sản phẩm ngư lưới cụ. Sử dụng công cụ 4P trong ngành này rất hiệu quả.

Liên hệ