Hoàng Thị Hoài Thương
Chuyên viên Marketing
Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8

Giới thiệu

Marketer 4 năm kinh nghiệm tại MobiFone

Admin trang Hội Tám https://www.facebook.com/mobifone.tam/ 

Liên hệ

Chức vụ

Chuyên viên Marketing | Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8