Bùi Thế Duy
Phó Giám đốc
Công ty Cổ phần Truyền thông Sài Gòn Today

Giới thiệu

Đam mê marketing, content marketing và mong muốn chia sẻ giá trị với cộng đồng.

Liên hệ

Chức vụ

Phó Giám đốc | Công ty Cổ phần Truyền thông Sài Gòn Today

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency