Giới thiệu

Em làm bộ phận nhân sự một công ty về digital marketing, và em đang muốn tìm kiếm những ứng viên phù hợp cũng như những kiến thức quý báo về lĩnh vực này ạ

Liên hệ