Thảo luận của Tài

Coke “ìn lên lòn” dạy chúng ta điều gì? Coke “ìn lên lòn” dạy chúng ta điều gì?
16/12/2014 Quan điểm
"những công ty lớn người ta thường suy nghĩ ra những cái to đã làm là phải thành công mà là thành công lớn ..."