Giới thiệu

Strategic Planner & PR Consultant | Founder http://prchuyennghiep.com

Liên hệ

Chức vụ

Founder | BetterCre Creative Communication & Design Agency

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency