Giới thiệu

Nguyễn Trương Kim Ngọc

BD & Marketing Team Lead

Email: [email protected]

LinkedIn: @ntkimngoc

Address: No. 457, Nguyen Dinh Chieu St., Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: approi.co

 

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Team | AppROI

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency