Giới thiệu

Năng động, hoà đồng, ham học hỏi, khám phá, và yêu quản trị.

Liên hệ