Giới thiệu

Là một Account, yêu thích marketing. Thích cảm giảm hoàn thiện chiến dịch thành công. Cảm giác đồng hành với Client, với Agency

Liên hệ