Giới thiệu

Tôi là Thanh - Chuyên viên Tuyển dụng của Mega-Jobs, luôn mong muốn kết nối thành công những cây cầu giữa Nhà Tuyển dụng và Ứng viên.

Liên hệ