Giới thiệu

Là một người có sự yêu mến Marketing và thích thú với những cuộc thi liên quan đến Kinh doanh, Marketing. Đặc biệt yêu mến Brands Vietnam và xem như một nguồn tài liệu tham khảo hay ho và hữu ích.

Liên hệ

Marketing Side

Sinh viên