Giới thiệu

Kế thừa tinh thần và sứ mệnh từ TEDGlobal - Ideas worth spreading (Tạm dịch: Những ý tưởng đáng được lan toả), TEDxFTU được thành lập và phát triển với khát vọng mang đến cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh một không gian trao đổi những giá trị tinh thần, nơi mà những quan điểm đều được lắng nghe và chia sẻ, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển một xã hội tiến bộ.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh