Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Account Executive | LIONBUI AGENCY

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency