Giới thiệu

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có thể thất nghiệp :v yêu thích design và marketing nhưng đến gần đây mới thực sự theo đuổi làm marketing

Liên hệ