Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Event & Marketing Manager | Asia Media Partners

Thành phố

Hồ Chí Minh