Giới thiệu

Một marketer có nền tảng thực chiến trong xây dựng và điều chỉnh hoạt động của bộ máy công ty, đáp ứng các xu hướng mới mẻ. Mong muốn chuyên sâu về kiến thức marketing nhất là mảng quảng lý và định hướng hoạt động

Liên hệ