Nguyễn Đình Trung
Tư Vấn, Tác Giả, Chuyên Gia
DIGITAL MEDIA

Giới thiệu

Anh Nguyễn Đình Trung 

Liên hệ

Chức vụ

Tư Vấn, Tác Giả, Chuyên Gia | DIGITAL MEDIA

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency