Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Creative Director | Minto Vietnam

Marketing Side

Agency