Giới thiệu

Nhanh có nghĩa là đi chậm mà không gián đoạn. (Fast means going slowly without interruption)

Liên hệ

Chức vụ

Personal Assistant | Brands Vietnam