Giới thiệu

Em tên là Linh, hiện đang là sinh viên học Marketing trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Liên hệ

Chức vụ

Student | University of Economic HCM City

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên