Thảo luận của Kiên

So good! So good!
02/09/2015 Quan điểm
"Hoàn toàn đồng ý với anh. Một số bạn CopyWriter bước ra từ những chuyên ngành viết lách thường mắc lỗi như vậy. Tuy nhiên, Copywriter khác với nhà báo, nhà văn ở chỗ các câu chữ phải được adapt đúng người, đúng chỗ, đúng việc. Chính vì thế nó có thể dân..."