Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

PR Manager | BHub Group

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client