Giới thiệu

1 marketer của công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện OMG

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Executive | Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện OMG

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency